0989729090 info@vietnew.vn
ACPC

Tìm kiếm trên website chúng tôi

Liên kết nhanh

Thông tin tòa soạn

Quảng cáo

Liên hệ

Tiện ích

Chuyển đổi tỉ giá

Giá vàng hôm nay

Tỉ giá ngoại tệ

Liên hệ nhanh

Điện thoại: 0909 090 909

Email: lienhe@frnews.vn

X

Trên tay Apple Watch Serries 7 Hermes cực sang xịn

Apple Watch Serries 7 Hermes là phiên bản cao cấp đặc biệt dành cho những người hâm mộ hãng thời trang xa xỉ Hermes.
").insertBefore("#zplayer_790461_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_midpoint_zplayer_790461")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306377&id_cate=407&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint"; document.getElementById("link_ga_midpoint_zplayer_790461").innerHTML = ''; } } }); videozplayer_790461.player.on("content_third_quarter", function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_790461){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_third_zplayer_790461")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306377&id_cate=407&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter"; document.getElementById("link_ga_third_zplayer_790461").innerHTML = ''; } } }); videozplayer_790461.player.on("content_complete", function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_790461){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_videoviewership"); if(document.getElementById("link_ga_complete_zplayer_790461")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1306377&id_cate=407&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete"; document.getElementById("link_ga_complete_zplayer_790461").innerHTML = ''; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_preroll"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_790461.player.on("AE_impression", function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_790461){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_preroll"); if(document.getElementById("link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_790461")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306377&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=407"; document.getElementById("link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_790461").innerHTML = ''; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_preroll"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_790461.player.on("AE_clicked", function(name) { // Gọi GA load video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_790461){ // Tao thẻ div để chưa link GA $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_preroll"); if(document.getElementById("link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_790461")){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1306377&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=407"; document.getElementById("link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_790461").innerHTML = ''; } } }); var v_err_log_1zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_error1"); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_790461.player.on("MEDIA_ERROR_1", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_790461){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306377&ma_error=ERROR_1"; v_err_log_1zplayer_790461.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_2zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_error2"); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_ERROR_2", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_790461){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306377&ma_error=ERROR_2"; v_err_log_2zplayer_790461.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_3zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_error3"); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_ERROR_3", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_790461){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306377&ma_error=ERROR_3"; v_err_log_3zplayer_790461.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_4zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_error4"); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_ERROR_4", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_790461){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306377&ma_error=ERROR_4"; v_err_log_4zplayer_790461.innerHTML = ''; } }); var v_err_log_5zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_error5"); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_ERROR_5", function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_790461){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1306377&ma_error=ERROR_5"; v_err_log_5zplayer_790461.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_1", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_1"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904611 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904611"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904611){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904611.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_2", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_2"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904612 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904612"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904612){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904612.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_3", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_3"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904613 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904613"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904613){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904613.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_4", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_4"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904614 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904614"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904614){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904614.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_5", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_5"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904615 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904615"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904615){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904615.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_6", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_6"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904616 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904616"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904616){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904616.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_7", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_7"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904617 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904617"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904617){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904617.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_8", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_8"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904618 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904618"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904618){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904618.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_9", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_9"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_7904619 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_7904619"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_7904619){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9"; v_track_slow_playlist_zplayer_7904619.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("track_slow_playlist_next_10", function(){ console.log("track_slow_playlist_next_10"); $("").insertBefore("#zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); var v_track_slow_playlist_zplayer_79046110 = document.getElementById("link_slow_playlist_next_zplayer_79046110"); if(v_track_slow_playlist_zplayer_79046110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1306377&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10"; v_track_slow_playlist_zplayer_79046110.innerHTML = ''; } }); videozplayer_790461.player.on("timeupdated", function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_790461 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != "undefined" && v_thoi_luong_hien_thi != ""){ try{ var v_time_current = videozplayer_790461.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == ""){ return ""; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive;console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open("GET", url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = "json"; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log("timeout");} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log("B3: status != 200"); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != "undefined"){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_recomend != "undefined" && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h("recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id"); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h("recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id"); // Lặp để loại bỏ những bài đang xemvar arr_recomend_video = new Array();var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend0"c_tong_so_luong_tin_hien_thi"); for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomendj"c_new_id")){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != "undefined" && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomendj"c_new_id")) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != "undefined" && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomendj"c_new_id")) >= 0){ continue; } }arr_recomend_videok = v_object_recomendj;k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend0"c_number_items"))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video0"c_tracking_onclick" = "return send_ga_gtag('box_goi_y_ngoai_khung_play', 'chuyen_muc_407~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1306377~~phien_ban_pc','eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQwNyIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQwNyIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJoaXRlY2hfZmFzaGlvbiIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjEzMDYzNzciLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9', this)"; arr_recomend_video0"c_tracking_onload" = "id_chuyen_muc_407_id_bai_viet_1306377_phien_ban_pc"; arr_recomend_video0"c_tracking_onload_gatag" = "gtag('event', 'box_goi_y_ngoai_khung_play',{categoryId_24h:'407',pageCategory_24h:'hitech_fashion', articleId_24h:'1306377',device_24h:'pc',action_24h:'impression'});"; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,"zplayer_790461"); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=""){ // Nếu tồn tại video highlight if ($("#vjs-marker-tableinfo-zplayer_790461").length) { $("#vjs-marker-tableinfo-zplayer_790461").after(v_html_recomend); } else { if ($("#zplayer_790461_ga_preroll").length) { $("#zplayer_790461_ga_preroll").before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($("#box_recommend_zplayer_790461").length) { $("#box_recommend_zplayer_790461").show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json("swiper_recommend_v2018zplayer_790461", "swpier_container_zplayer_790461","swiper_active_slide_zplayer_790461", "pagination-zplayer_790461","wrapper_zplayer_790461",v_total_page_recommend, "swiper-slide slide_zplayer_790461", "prvVid_recommendzplayer_790461", "nxtVid_recommendzplayer_790461"); $("#box_recommend_zplayer_790461").css("height", ""); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_790461 = false; } } }catch(e){ console.log("Errors", e); } } }); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_SLOW_WAITING", function (evt, data) {//console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_media_slow_waiting"); if(v_slow_waiting_zplayer_790461){//đổi ms về sv_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306377&ma_slow=waiting&second_load="+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_790461.innerHTML = ''; } //console.log("listener MEDIA_SLOW_WAITING: "); }); videozplayer_790461.player.on("MEDIA_SLOW_METADATA", function (evt, data) {//console.log(data.waitTime);var v_slow_metadata_zplayer_790461 = document.getElementById("zplayer_790461_ga_media_slow_metadata");if(v_slow_metadata_zplayer_790461){//đổi ms về sv_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗiv_link_ga_slow = "/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1306377&ma_slow=metadata&second_load="+v_so_giay_load_metadata;v_slow_metadata_zplayer_790461.innerHTML = '';} //console.log("listener MEDIA_SLOW_METADATA: "); }); videozplayer_790461.player.on('onPrerollStart', function(name){//console.log('ON PREROLL START'); docGaPreroll_zplayer_790461 = document.getElementById('zplayer_790461_ga_preroll'); if(docGaPreroll_zplayer_790461){ docGaPreroll_zplayer_790461.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */});videozplayer_790461.player.on('onOverlayStart', function(name){//console.log('ON OVERLAY START'); docGaOverlay_zplayer_790461 = document.getElementById('zplayer_790461_ga_overlay'); if(docGaOverlay_zplayer_790461){ docGaOverlay_zplayer_790461.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */});videozplayer_790461.player.on('onPostRollStart', function(name){//console.log('ON POSTROLL START'); docGaPostroll_zplayer_790461 = document.getElementById('zplayer_790461_ga_overlay'); if(docGaPostroll_zplayer_790461){ docGaPostroll_zplayer_790461.innerHTML = ''; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */}); videozplayer_790461.player.on("onResume", function (evt, data) { //console.log("listener onResume: "); }); videozplayer_790461.player.on("onStop", function(name) { //console.log("listener onStop: "); }); }videoAdsInitzplayer_790461 = true;}// Ga video load luôn được chạyvar docLoadTrang = document.getElementById('zplayer_790461_content_ga');docLoadTrang.innerHTML= '';function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewportvar bb = element.getBoundingClientRect();// Check if the element is outside the viewport// Then invert the returned value because you want to know the oppositereturn !(bb.top > innerHeight || bb.bottom
Theo 24h.com.vn

https://www.24h.com.vn/thoi-trang-hi-tech/tren-tay-apple-watch-serries-7-hermes-cuc-sang-xin-c407a1306377.html

Mới nhất

Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng tri thức

13 Giờ trước

Khẳng định “nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng”, giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng ánh sáng của tri thức, Chủ tịch nước mong muốn thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh…

iPhone 13 là smartphone bán chạy nhất thế giới

13 Giờ trước

Theo IDC, iPhone 13 là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2022. Apple đã đạt được thành công này ngay cả khi công ty phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung.

Clip "chàng trai đang nằm giữa nhà bị rắn bò lên người" nổi bật tuần qua

13 Giờ trước

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đang ngồi giữa sàn nhà bất ngờ bị con rắn cỡ lớn trườn qua khiến nhiều người chứng kiến thót tim, là một trong những clip nổi bật tuần qua.

Quốc hội xem xét, thông qua 5 dự án luật tại kỳ họp thứ 3

13 Giờ trước

Kỳ họp thứ 3 sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội...

Rộng mở cơ hội đầu tư vào Gia Lai

13 Giờ trước

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Gia Lai xác định rõ những ưu tiên trong Quy hoạch tỉnh, mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho vùng đất giàu tiềm năng này và tạo cơ hội lớn cho nhà đầu tư.

5 giá trị nổi bật của shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc

13 Giờ trước

Kiên GiangVị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đa dạng, phong cách Hàn Quốc… là những giá trị nổi bật của shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc.

Dân mạng chế ảnh hài hước ăn mừng chiến thắng cùng các nữ cầu thủ Việt Nam

13 Giờ trước

Sau chiến thắng của các "nữ chiến binh" để giúp Việt Nam đạt huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31, cư dân mạng khắp cả nước đã có nhiều cách khác nhau để chia vui với thành tích này.

Cảm biến va chạm phía trước trên một vài xe Range Rover 2022 có thể rơi ra, kích hoạt túi khí

13 Giờ trước

Jaguar Land Rover đã xác định các cảm biến va chạm phía trước trên một số chiếc Range Rover 2022 bị lỗi, không phù hợp với thông số kỹ thuật.

Loạt xe phân khối lớn sở hữu động cơ mạnh mẽ

13 Giờ trước

Do được trang bị hệ truyền động khủng, những mẫu xe máy dưới đây có thể tạo nên tốc độ ấn tượng.